Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego w Człuchowie


1. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe indywidualnie lub w grupach.
2. Muzeum jest czynne:

 
Od 1 maja do 30 września 2023 r.
Od 1 października 2023 r.  do 30 kwietnia 2024 r.
wtorek-niedziela - 10.00-18.00
kasa Muzeum – 10.00-17.30
poniedziałek - nieczynne

 

poniedziałek-piątek - 8.00-16.00
wybrane niedziele - 10.00-16.00
8 i 22 X, 12 i 26 XI, 10 i 17 XII 2023 r.,

14 i 28 I, 11 i 25 II, 10 i 24 III, 14 i 28 IV 2024 r.
kasa Muzeum czynna do 15.30
sobota - nieczynne


3. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum.
5. Liczba osób zwiedzających muzeum jednocześnie ze względu na konieczność zachowania stosownej, bezpiecznej odległości jest ograniczona do 40.
6. Maksymalnie, jednocześnie z windy mogą korzystać dwie osoby, wyjątkiem są osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym.
7. Dzieci i młodzież do 13 lat mogą wejść do Muzeum tylko pod opieką osób pełnoletnich.
8. W Muzeum obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
b) wnoszenia i spożywania żywności, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających a także zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
c) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach,
d) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania oraz miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na ekspozycjach,
e) wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) oraz innych zwierząt na teren Muzeum,
f) wychylania i wspinania się na barierki schodów i tarasu widokowego.
9. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne podczas zwiedzania wieży winny zachować szczególną ostrożność. Wieża Zamku w Człuchowie ma 46 m wysokości.
10. Ze względów bezpieczeństwa osoba niepełnosprawna powinna zwiedzać wieżę z opiekunem.
11. Osoby wchodzące na wieżę po schodach ceglanych powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop. Niedopuszczalne jest schodzenie z wieży wymienionymi schodami.
12. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
13. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu odpowiadają poszkodowani.
14. Dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych Muzeum Regionalnego w Człuchowie ustala się wtorek. Bezpłatne zwiedzanie jest możliwe po pobraniu z kasy Muzeum biletu bezpłatnego. Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży zamkowej.
15. Wykupienie lub pobranie bezpłatnego biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

Regulamin korzystania z audioprzewodników
w Muzeum Regionalnym w Człuchowie

Korzystanie z audioprzewodnika w Muzeum Regionalnym w Człuchowie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
1. Muzeum Regionalne w Człuchowie jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
2. Definicje:
  a) audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką dla zwiedzających indywidualnych po   
    Muzeum Regionalnym w Człuchowie w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz z audiowycieczką    
    w języku polskim przeznaczoną dla rodzin.
  b) wypożyczający - zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika.
  c) wypożyczenie - udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania Muzeum.
3. Audioprzewodnik może wypożyczyć każdy, kto uiści opłatę za wypożyczenie urządzenia.
4. Sposób wypożyczenia:
  a) opłatę za wypożyczenie audioprzewodnika należy uiścić w kasie biletowej Muzeum Regionalnego w Człuchowie.
  b) Muzeum  nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń i nie prowadzi ich rezerwacji.
  c) urządzenie może być używane tylko na terenie Muzeum, obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia poza fosę zamkową.
  d) urządzenie można wypożyczyć najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
  e) urządzenie należy zwrócić w kasie Muzeum najpóźniej o godzinie zamknięcia Muzeum dla zwiedzających.
5. Muzeum jest zobowiązane udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym.
6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
  b) zwrotu urządzenia do kasy Muzeum Regionalnego w Człuchowie po zakończeniu zwiedzania.
  c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do niezwłocznego zgłoszenia ich pracownikowi Muzeum.  
  d) zwrotu urządzenia w stanie nie gorszym od stanu wydania.
  e) pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, lub, w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia      kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m.in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności naprawy sprzętu.
  f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika.
8.Treści zawarte w audioprzewodniku chronione są prawem autorskim – kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie jest zabronione.
9. Aktualne ceny za wypożyczenie urządzenia podane są w cenniku dostępnym na stronie internetowej  Muzeum oraz w kasie Muzeum.
10.Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum Regionalnego w Człuchowie w zakresie obsługi urządzenia.